Naslov Cena Naročilo
Pravila za vzpostavitev notranje poti za prijavo 25,00

Naročilo

Pravila o razporejanju in evidentiranju delovnega časa 39,00

Naročilo

Šolski koledar 2023/24 20,00

Naročilo

Obvestilo o omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril in postopkih v primeru njihove izročitve 14,00

Naročilo

Navodila o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije 14,00

Naročilo

Akt o sistemizaciji delovnih mest s katalogom delovnih mest - šola z enoto vrtca 69,00

Naročilo

Akt o sistemizaciji delovnih mest s katalogom delovnih mest - osnovna šola ali vrtec 59,00

Naročilo

Akt o sistemizaciji delovnih mest s katalogom delovnih mest - glasbena šola 69,00

Naročilo

Navodila o izpitih in o ugovorih 29,00

Naročilo

Pravila sklada vrtca 26,00

Naročilo

Pravila o zaščiti delavcev pred nasiljem 29,00

Naročilo

Pravilnik o prepovedi in ugotavljanju alkoholiziranosti ali omamljenosti ter o prepovedi kajenja 29,00

Naročilo

Navodila za izvajanje evakuacije 16,00

Naročilo

Načrt rednega vzdrževanja in čiščenja prostorov, pripadajočih zunanjih površin in opreme 29,00

Naročilo

Pravila o varnosti otrok 18,00

Naročilo

Program pregledov in vzdrževanja igral ter igrišč 24,00

Naročilo

Pravila šolskega sklada 26,00

Naročilo

Poslovnik o delu sveta zavoda 30,00

Naročilo

Poslovnik sveta staršev 30,00

Naročilo

Načrt šolskih poti 19,00

Naročilo

Navodilo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev - inventura 19,00

Naročilo

Načrt preprečevanja razmnoževanja legionel v internem vodovodnem omrežju 29,00

Naročilo

Hišni red 15,00

Naročilo

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (status učenca) 39,00

Naročilo

Pravila šolske prehrane 29,00

Naročilo

Poslovnik pritožbene komisije 38,00

Naročilo

Pravila o izvajanju videonadzora 25,00

Naročilo

Pravila šolskega reda 49,00

Naročilo

Pravila o uporabi in varovanju žigov 18,00

Naročilo

Pravila o uporabi in varovanju ključev 18,00

Naročilo

Vzgojni načrt 34,00

Naročilo

Kriteriji za subvencioniranje šole v naravi, Dogovor o dežurstvu in Pravila 24,00

Naročilo