Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predpis Ur. l.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 82/2023
Zakon o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J) 76/2023
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B) 76/2023
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 74/2023
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 74/2023
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami 74/2023
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-P) 71/2023
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 63/2023
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja vzgoje in izobraževanja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 32/2023
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 23/2023
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 23/2023
Pravilnik o znanju italijanskega jezika v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom 23/2023
Pravilnik o preizkusu znanja jezika narodne skupnosti za področje vzgoje in izobraževanja na narodno mešanih območjih 23/2023
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 11/2023
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 161/2022
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami 161/2022
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 161/2022
Zakon o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-O) 141/2022
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) 139/2022
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 136/2022

Strani