Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Osnovna šola

Neuradno prečiščena besedila
Zakon o osnovni šoli
Zakon o šolski prehrani
Zakon o šolski prehrani (uporablja se do 1. 9. 2027)
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o financiranju šole v naravi (velja do 8. 3. 2024)
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (arhiv)
Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (arhiv)
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (arhiv)
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (arhiv)
Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole
Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (arhiv)
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (arhiv)
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (arhiv - 29.02.2020)
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (arhiv)
Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja (ARHIV)
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol