Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predšolska vzgoja

Neuradno prečiščena besedila
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami
Zakon o vrtcih
Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (arhiv)
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (arhiv)
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (arhiv)
Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu
Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev (arhiv)
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje