Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Vzgoja in izobraževanje (skupno)

Neuradno prečiščena besedila
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Dogovor o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode
Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami
Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči
Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih s področja izobraževanja, znanosti, športa in mladine
Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
Pravilnik o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz Centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (arhiv)
Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (do 15. 11. 2023)
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v osnovnih in srednjih šolah
Uredba o izvajanju šolske sheme