Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Splošni predpisi

Neuradno prečiščena besedila
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o delovnih razmerjih (arhiv)
Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (arhiv)
Zakon o interventnih ukrepih
Zakon o javnem naročanju
Zakon o javnem naročanju (arhiv ZJN-2-UPB5)
Zakon o javnem naročanju (arhiv)
Zakon o javnih financah
Zakon o javnih financah (arhiv)
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o nalezljivih boleznih
Zakon o računovodstvu
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17)
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o zavodih
Zakon o zdravstveni inšpekciji
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
Zakon za uravnoteženje javnih financ
Kolektivna pogodba za javni sektor
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov
Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril
Pravilnik o pitni vodi
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili
Strategije razvoja notranjega nadzora javnih financ za obdobje 2005 do 2008 Ministrstva za finance - Služba za nadzor proračuna
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (arhiv)
Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede