Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predpis Ur. l.
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov 128/2022
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 115/2022
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami 85/2022
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 85/2022
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 70/2022
Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov 67/2022
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole 56/2022
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N) 207/2021
Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-Z) 204/2021
Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti 204/2021
Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor 202/2021
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-M) 172/2021
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom 167/2021
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev 167/2021
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom 145/2021
Zakon o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) 123/2021
Uredba o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 121/2021
Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 111/2021
Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril 106/2021
Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj 74/2021

Strani