Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predpis Ur. l.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB13) 108/2009
Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva 104/2009
Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode 104/2009
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 102/2009
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih 102/2009
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanj 98/2009

Strani