Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predpis Ur. l.
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 54/2021
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebam 54/2021
Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 54/2021
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 54/2021
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli 44/2021
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva 28/2021
Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti 26/2021
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) 18/2021
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 113/2020
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 20/2020
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih s področja izobraževanja, znanosti, športa in mladine 76/2019
Dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč 58/2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 54/2019
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme 46/2019
Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 22/2019
Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole 20/2019
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 84/2018
Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 82/2018
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 80/2018
Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 69/2018

Strani