Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predpis Ur. l.
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 68/2017
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F) 55/2017
Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017 53/2017
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 49/2017
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 47/2017
Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 47/2017
Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 47/2017
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 46/2017
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 45/2017
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 27/2017
Uredba o izvajanju šolske sheme 26/2017
Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem 25/2017
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 20/2017
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) 88/2016
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 74/2016
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj 60/2016
Skupni Sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji 54/2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) 46/2016
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 40/2016
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 32/2016

Strani