Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predpis Ur. l.
Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole 20/2019
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 84/2018
Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 82/2018
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 80/2018
Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 69/2018
Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 64/2018
Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom 47/2018
Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom 47/2018
Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna 43/2018
Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 43/2018
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev 40/2018
Uredba o spremembi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol 4/2018
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 77/2017
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G) 75/2017
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 68/2017
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F) 55/2017
Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017 53/2017
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 49/2017
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 47/2017
Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 47/2017

Strani