Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predpis Ur. l.
Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem 25/2017
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 20/2017
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) 88/2016
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 74/2016
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj 60/2016
Skupni Sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji 54/2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) 46/2016
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 40/2016
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 32/2016
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja 29/2016
Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 15/2016
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 106/2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 102/2015
Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ 102/2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 93/2015
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 91/2015
Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) 91/2015
Zakon o javnem naročanju 91/2015
Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-D) 90/2015
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 90/2015

Strani