Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predpis Ur. l.
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja 29/2016
Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 15/2016
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 106/2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 102/2015
Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ 102/2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 93/2015
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 91/2015
Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) 91/2015
Zakon o javnem naročanju 91/2015
Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-D) 90/2015
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 90/2015
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju 90/2015
Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 84/2015
Zakon o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 82/2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 75/2015
Pravilnik o spremembah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov 34/2015
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-J) 47/2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 64/2015
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 64/2015
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 64/2015

Strani