Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predpis Ur. l.
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju 90/2015
Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 84/2015
Zakon o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 82/2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 75/2015
Pravilnik o spremembah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov 34/2015
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-J) 47/2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 64/2015
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 64/2015
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 64/2015
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) (Sprememba Zakona o vrtcih!!!) 14/2015
Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode 66/2014
Odredba o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka v letu 2014 62/2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 51/2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 51/2014
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1A) 46/2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 38/2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 38/2014
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 27/2014
Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole 20/2014
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 12/2014

Strani