Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predpis Ur. l.
Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 88/2013
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I) 63/2013
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 52/2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 49/2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 47/2013
Pravilnik o spremembi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov 41/2013
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 30/2013
Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 1. razred osnovne šole 30/2013
Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja 7/2013
Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) 3/2013
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz Centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev 2/2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 92/2012
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami 92/2012
Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1A) 90/2012
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D) 90/2012
Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja 64/2012
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli 61/2012
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih 61/2012
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 50/2012
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) 40/2012

Strani