Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predpis Ur. l.
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 40/2012
Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) 40/2012
Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 24/2012
Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence 11/2012
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 10/2012
Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu 10/2012
Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) 6/2012
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva 6/2012
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 4/2012
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 109/2011
Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 101/2011
Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor 90/2011
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H) 87/2011
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 79/2011
Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) 59/2011
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) 58/2011
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja 43/2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 27/2011
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I) 20/2011
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 18/2011

Strani