Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predpis Ur. l.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 38/2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 38/2014
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 27/2014
Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole 20/2014
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 12/2014
Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela 7/2014
Navodilo za izvršitev določb 2. in 3. člena Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev 108/2013
Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) 100/2013
Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami 88/2013
Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 88/2013
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I) 63/2013
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 52/2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 49/2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 47/2013
Pravilnik o spremembi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov 41/2013
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 30/2013
Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 1. razred osnovne šole 30/2013
Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja 7/2013
Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) 3/2013
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz Centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev 2/2013

Strani