Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predpis Ur. l.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I) 20/2011
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 18/2011
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole 5/2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli 12/2011
Uredba o izvajanju uredbe (ES) o pomoči Skupnosti za oskrbo otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi 107/2010
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-G) 107/2010
Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-P) 107/2010
Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja 106/2010
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 105/2010
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 99/2010
Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 89/2010
Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor 89/2010
Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor 89/2010
Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence 85/2010
Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O) 85/2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah 72/2010
Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport 70/2010
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) 45/2010
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-N) 59/2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 57/2010

Strani