Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predpis Ur. l.
Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor 89/2010
Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence 85/2010
Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O) 85/2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah 72/2010
Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport 70/2010
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) 45/2010
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-N) 59/2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 57/2010
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence upravičencev do subvencionirane šolske prehrane 49/2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 47/2010
Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole 45/2010
Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole 45/2010
Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre) 43/2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov 37/2010
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-E) 36/2010
Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 33/2010
Uredba o oblikovanju cen učbenikov 33/2010
Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) 31/2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole 31/2010
Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 27/2010

Strani