Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predpis Ur. l.
Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) 31/2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole 31/2010
Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 27/2010
Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 25/2010
Preklic Popravka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 26/2010
Uredba o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 25/2010
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 19/2010
Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 18/2010
Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 16/2010
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami 14/2010
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport 14/2010
Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-M) 13/2010
Pravilnik o sprejemu dopolnjenega predmetnika in učnih načrtov v izobraževalnem programu Glasba 11/2010
Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva 4/2010
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 3/2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 2/2010
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 97/2009
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 93/2009
UREDBA o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 91/2009
ZAKON o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-L) 91/2009

Strani