Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE
portala VIZ-SINFO
 
1. Uvodne določbe
Splošni pogoji uporabe portala VIZ-SINFO (v nadaljevanju: Splošni pogoji uporabe) opredeljujejo pogoje uporabe portala VIZ-SINFO. Splošni pogoji uporabe veljajo za vse vrste uporabnikov.
 
Družba Sinfo, posredništvo, trženje in druge poslovne dejavnosti, Aljoša Marko s.p., si pridržuje pravico do sprememb Splošnih pogojev uporabe. Le-ti bodo v ažurni obliki objavljeni na spletnih straneh portala VIZ-SINFO.
 
Določbe, navedene v Splošnih pogojih uporabe, so splošni pogoji v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št 97/07 UPB) in dopolnjujejo pogodbo ter so zavezujoči kot pogodbena določila.
 
2. Opredelitev pojmov
 
Portal VIZ-SINFO je poslovni portal, namenjen za zbiranje in posredovanje informacij javnim zavodom na področju vzgoje in izobraževanja.
Nosilec portala VIZ-SINFO je družba Sinfo posredništvo, trženje in druge poslovne dejavnosti, Aljoša Marko s.p., Ljubljana  (v nadaljevanju: Sinfo).
Uporabnik je lahko:
1.       naročniško registriran uporabnik: pravna ali fizična oseba, ki z nosilcem sklene pogodbo o naročništvu za dostop do posameznih paketov z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom;
2.       brezplačno registriran uporabnik: ima uporabniško ime in geslo ter dostop samo do neplačljivih informacij;
3.       anonimni uporabnik: vsaka oseba, ki brez uporabniškega imena in gesla dostopa do odprtega dela portala.

Naročništvo je pogodbeno razmerje med naročnikom in družbo Sinfo.
Pogodba o naročništvu je pogodba, ki jo skleneta naročnik in družba Sinfo.
Naročnina je cena mesečnega ali letnega naročništva, ki jo naročnik plača nosilcu za uporabo sistema VIZ-SINFO v skladu s pogodbo o naročništvu.
Cenik paketov je seznam, s katerim nosilec določa cene paketov. Objavljen je na portalu VIZ-SINFO in je tudi sestavni del pogodbe o naročništvu.
 
3. Vsebina portala
Družba Sinfo si bo prizadevala, da bodo na portalu VIZ-SINFO uporabnikom na voljo vse bistvene, točne in najnovejše informacije s področja predpisov in zakonodaje, ki so potrebne pri delu v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
 
Družba Sinfo si pridržuje pravico do sprememb vsebine portala VIZ-SINFO.
 
Razpoložljivost portala
Družba Sinfo vzdržuje portal VIZ-SINFO tako, da je praviloma dostopen 24 ur na dan, vse dni v letu. Družba Sinfo si pridržuje pravico do prekinitev dostopa zaradi vzdrževalnih del, ki bodo praviloma potekala ponoči in med vikendom.
 
Možni so tudi izpadi dostopa v primerih višje sile ali dogodkov, na katere nosilec ne more vplivati.
 
Odgovornost
Informacije in podatki na portalu so splošnega informativnega značaja in se ne nanašajo na konkretne okoliščine. Uporabniki na portalu objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
 
Družba Sinfo ne prevzema odgovornosti zaradi prekinitve dostopa v primerih višje sile ali dogodkov, na katere ne more vplivati.
 
Za kakovost, pravilnost in ažurnost podatkov in storitev na portalu si bo družba Sinfo ves čas prizadevala.
 
Odgovornost nosilca za neprijetnosti ali škodo, ki bi pri uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oz. storitev, je v celoti izključena.
 
Stališča in mnenja avtorjev na teh spletnih straneh niso nujno hkrati tudi stališča družbe Sinfo. Za vsebino strokovnih člankov, objavljenih na portalu, je odgovoren avtor članka.
 
Družba Sinfo ne prevzema odgovornosti za vsebine na spletnih straneh, do katerih so vzpostavljene povezave s portala VIZ-SINFO.
 
Politika zasebnosti
Osebni podatki so informacije, ki jih uporabnik posreduje ob sklenitvi naročništva ali brezplačni registraciji. Uporabniki imajo na spletnih straneh pravico do vpogleda, dopolnitve in popravka svojih podatkov. Družba Sinfo se obvezuje, da bo vse osebne podatke, ki so jih registrirani in naročniški uporabniki posredovali družbi, varovala kot poslovno skrivnost in uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo pravnega reda Republike Slovenije in EU.
 
Uporabnik se strinja, da družba Sinfo lahko:
  • objavi naziv in naslov naročnika v seznamu svojih referenc,
  • uporabi naziv in kontaktne podatke naročnika in brezplačno registriranega uporabnika pri izdelavi seznamov za pošiljanje komercialnih in ostalih sporočil v pisni in/ali v elektronski obliki.
Družba Sinfo tretjim osebam ne bo posredovala podatkov o naročniških uporabnikih, ki se nanašajo na finančno in vsebinsko uporabo portala VIZ-SINFO. Vsak obisk na portalu VIZ-SINFO se beleži s pomočjo piškotkov  - evidentirajo se podatki o vrsti brskalnika, IP številki, času in o straneh, ki jih je uporabnik obiskal. Zbrane podatke bo družba Sinfo uporabila le za statistično obdelavo.
 
4. Uporabnik
4.1 Naročniški uporabnik
Naročniški uporabnik je tisti, ki sklene z nosilcem portala pogodbo o naročništvu.
Naročniško razmerje za uporabo portala VIZ-SINFO sklene naročnik z družbo Sinfo kot nosilcem portala VIZ-SINFO. Pogodba o naročništvu se glasi na posamezne vrste paketov, ki so določeni v ceniku paketov. Na podlagi sklenjene pogodbe o naročništvu družba Sinfo dodeli naročniku uporabniško ime in geslo. Naročnik plačuje mesečno ali letno naročnino v skladu s cenikom.  
 
Naročnik lahko sklene naročniško razmerje za več naročniških uporabnikov, za kar se mu zaračuna in dodeli več uporabniških imen in gesel. Naročnik je dolžan vse spremembe podatkov posredovati družbi Sinfo v pisni obliki.
 
Naročniško razmerje se prične, ko naročnik sklene veljavno pogodbo o naročništvu in mu je dodeljeno uporabniško ime in geslo za dostop do plačljivega dela portala VIZ-SINFO. Začetek naročništva je datum podpisa pogodbe s strani nosilca.
 
Družba Sinfo bo najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu pravilno izpolnjene in s strani naročnika podpisane pogodbe naročniku dodelila uporabniško ime in geslo. Podpisano pogodbo in uporabniško ime z geslom bo posredovala s priporočeno pošto.
 
Naročniško razmerje je sklenjeno za nedoločen čas. V obdobju prvih šestih mesecev od pričetka naročništva naročnik le-tega ne more odpovedati. Po obdobju prvih šestih mesecev lahko naročnik naročniško razmerje odpove z odpovednim rokom enega meseca. Preklic letnega naročila je možen vsako leto do 15. januarja. Naročnik mora odpoved naročništva posredovati pisno s priporočeno pošto.
 
Izredna odpoved naročništva s strani nosilca
Družba Sinfo ima pravico, da onemogoči dostop z dodeljenim geslom v naslednjih primerih:
-          če naročnik ne plača pravočasno in/ali v celoti računov nosilca, ki mu jih ta izstavi za storitve;
-          če naročnik ne ravna z geslom v skladu s Splošnimi pogoji uporabe;
-          če naročnik krši druge obveznosti, ki jih je prevzel s to pogodbo in Splošnimi pogoji uporabe ter cenikom.
O onemogočenem dostopu družba Sinfo obvesti naročnika.
Družba Sinfo naročniku ponovno omogoči dostop, ko so odpravljeni zgoraj navedeni zadržki.
 
Tehnična in vsebinska podpora
Družba Sinfo zagotavlja naročnikom brezplačno tehnično in vsebinsko podporo v delovnem času prek pošte, elektronske pošte in telefona. Nosilec bo naredil vse, da bo v čim krajšem odzivnem času zagotovil naročniku pomoč.
 
4.2 Brezplačno registriran uporabnik 
Brezplačno registriran uporabnik postane vsak anonimen uporabnik portala VIZ-SINFO, ki opravi postopek registracije, ki je predviden za brezplačno registracijo.
 
Brezplačno registriran uporabnik ima dostop do brezplačnih informacij in obvestil na portalu, ki niso dostopne anonimnemu uporabniku.
 
Če brezplačno registriran uporabnik ne želi več prejemati obvestil ali ne želi več biti registriran, se mora odjaviti s portala VIZ-SINFO.
 
4.3   Anonimni uporabnik
Anonimni uporabnik je vsak obiskovalec portala VIZ-SINFO, ki se ne registrira ali sklene naročništva.
 
4.4 Uporabniško ime in geslo
Uporabniško ime in geslo mora uporabnik uporabljati hkrati samo na enem računalniku, ga hraniti kot poslovno skrivnost in ga ne sme posredovati tretjim osebam.

Uporabnik oz. naročnik je v primeru zlorabe gesla odškodninsko odgovoren. Družba Sinfo ne odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega imena oziroma gesla s strani nepooblaščenih uporabnikov oz. tretjih oseb.
 
Uporabnik je dolžan v primeru zlorabe uporabniškega imena in gesla o tem nemudoma obvestiti nosilca ter spremeniti geslo na naročniških straneh portala.
 
V primeru kršitev določb tega poglavja ima nosilec pravico, da za posamezno uporabniško ime in geslo omeji ali ukine dostop do portala.
 
5. NAROČANJE GRADIV IZ PONUDBE
Sinfo preko http://viz.sinfo.si sprejeta naročila obravnava kot nepreklicna. V primeru napake lahko kupec brez dodatnih stroškov naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema naročene informacije po elektronski pošti oziroma do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v obdelavi.
 
Zavrnitev naročila
Sinfo lahko naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.
 
Komercialni pogoji
Objavljene cene in cene v izdanih ponudbah so nepreklicne in veljajo samo za nakup preko http://si.sinfo.si.
 
Veljavnost ponudbe
Veljavnost cene za izbrano blago ali storitve velja na dan nakupa, to je na dan zaključka in oddaje naročila preko spletne trgovine http://viz.sinfo.si. Za ponudbe ponudnikov, ki preko http://viz.sinfo.si ponujajo svoje informacije, veljajo ponudbe le teh in Sinfo za njih ne odgovarja.
 
Obdelava naročila
Sinfo bo z aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil, pričel takoj po prejemu naročila. Za naročila pri ostalih ponudnikih Sinfo ne odgovarja za izvedbo naročila.
 
6. Varstvo avtorskih in sorodnih pravic
Znak "SINFO" je blagovna znamka po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1).
 
Uporabniki lahko v mejah običajne uporabe v svojih objavah uporabljajo informacije in podatke iz portala VIZ-SINFO pod pogojem, da navedejo vir »VIZ-SINFO«.
 
Vse zbirke podatkov predstavljajo podatkovno bazo v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP); zbirke dokumentov v portalu (celotne ali posamezni deli) so varovane z avtorsko pravico nosilca in z drugimi predpisi (varstvo konkurence ipd.).
 
Uporabniki ne smejo kopirati ali posredovati naprej znatne količine podatkov in informacij ter strukture baz, kazala in podobno iz portala VIZ-SINFO na način, ki bi lahko škodoval družbi Sinfo.
 
Povezave na spletne strani portala VIZ-SINFO so dovoljene pod pogojem, da se pred klikom navaja
»Vir: VIZ-SINFO« ter da se stran VIZ-SINFO prikazuje v samostojnem okviru, z vsemi elementi portala VIZ-SINFO. Uporabniki portala VIZ-SINFO odgovarjajo za vso morebitno škodo, ki bi nastala družbi Sinfo zaradi prej navedenih kršitev avtorskih pravic.
 
V Ljubljani, 15. marec 2010                                                                                                               Sinfo s.p.