Kriteriji za subvencioniranje šole v naravi, Dogovor o dežurstvu in Pravila

Vsebina

 • kriteriji upravičenosti do subvencije
 • uveljavljanje pravice do subvencije
 • postopek dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do subvencije
 • obveščanje staršev
 • varstvo pravic
 • uporaba in veljavnost kriterijev

 Gradivo

 • vzorec Kriterijiev za subvencioniranje šole v naravi
 • obrazec za Dogovor o številu ur dežurstev in stalne pripravljenosti za izvedbo šole v naravi
 • vzorec vloge za dodelitev subvencije
 • predlog Pravil o organizaciji, financiranju in subvencioniranju šole v naravi 

Za zavode

 • osnovne šole
Cena in pogoji
Cena: 
24,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti