Pravila o zaščiti delavcev pred nasiljem

Vsebina

  • opredelitev in prepoznavanje zlorabe moči
  • ukrepi za preprečevanje zlorabe moči v odnosu na neko osebo

Gradivo

  • vzorec Ukrepov za zaščito zaposlenih pred nadlegovanjem (interni akt),
  • vzorec Poslovnika o delu komisije za preprečevanje in odpravo posledic zlorabe moči,
  • sklep o javni obravnavi internega akta,
  • zahtevek za pisno mnenje sindikata.

Za zavode

  • osnovne šole
  • vrtci
  • glasbene šole

 

Cena in pogoji
Cena: 
29,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti